KVKK Genel Aydınlatma Metni

1. Veri sorumlusunun kimliği

 

Kartal Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kartal Kimya” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

 

Kartal Kimya tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, mevzuata ve Şirketimiz politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, eğitim, seminer ve etkinlik vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ziyaret edilmesi halinde güvenliğin tesisi amacıyla kamera kayıtlarının alınması ve ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik gerekli kayıt işlemlerinin yürütülmesi, kapsamında işlenebilmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kartal Kimya tarafından hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; talep edilmesi halinde kolluk vb. resmi kurumlara, denetim şirketlerine vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ve bu sebeplerle sınırlı olarak; tarafınızdan bizzat sözlü ya da yazılı olarak iletilen bilgilerden, tarafınızca iletilen kimlik belgeniz üzerinden, Şirketimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’un m. 4(2)’de öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya m. 5(2) ve m. 6(3)’de öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. Verilerin Saklanması ve Silinmesi:

 

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

6.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.kartal.com.tr ‘de bulunan başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

• Balçık Mahallesi Pelitli Yolu Caddesi No:140 Gebze Kocaeli adresinde kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

 

• Şirketimiz Balçık Mah. Pelitli Yolu Cad. No:140 Gebze İstanbul posta adresine; veya

 

• Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kartalkimya@hs01.kep.tr adresine veya

 

• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.kartal.com.tr adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.

ÜRÜNLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK VE BİZDEN HABERLER İÇİN E-BÜLTENİMİZE ÜYE OLUN

  Bizler Kartal Kimya olarak, ekonomi, çevre ve toplumun tüm eksenlerinde gelecek nesillere karşı sahip olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bu bilinci, kurumsal değerlerimiz ve dürüst ilkelerimizle sürdürülebilir ve güvenilir bir gelecek çizerek yansıtıyoruz. Her gün “hayata pozitif katkı sunmak” için çalışıyoruz.

  +90 262 888 41 00

  info@kartalkimya.com

  Balçık Mah. Pelitli Yolu Cad.
  No:140, 41490
  Gebze / Kocaeli